ITAKA AL RAVAL

El projecte Itaka al Raval sorgeix amb la finalitat de dissenyar i implementar una metodologia innovadora i comunit�ria per a optimitzar i millorar la intervenci� amb els joves de 16 a 18 anys, mitjan�ant la coordinaci� i el treball en xarxa entre les entitats educatives, socials i laborals del territori.

Amb aquesta intervenci� integral es dissenyen itineraris laborals i socioeducatius amb joves de 16 a 20 anys amb l�objectiu que assoleixin una formaci� i experi�ncia prelaboral satisfact�ria, es vinculin i s�identifiquin amb la comunitat i els que aix� ho manifestin, es reincorporin de nou cap a la formaci� reglada. Per a cada jove es defineix un programa d�accions (itinerari integral) tenint en compte les seves necessitats i motivacions, i es garanteix una atenci� individualitzada, mitjan�ant l�acompanyament i el suport d�un/a tutor/a. A m�s, en tot el proc�s es potencia la implicaci� de les fam�lies com a agents actius en el desenvolupament i autonomia de cada jove.

Entitats impulsores del projecte

........